wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego 
www.ploter-media.pl
 
Sklep internetowy www.ploter-media.pl prowadzony jest przez:
AKCES Mariusz Modesan z siedzibą w Krakowie, adres:
31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2C/LU5, NIP: 679-221-73-03, REGON: 356708080
 
§ 1.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sprzedający – AKCES Mariusz Modesan z siedzibą w Krakowie, adres: 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2C/LU5, NIP: 679-221-73-03, REGON: 356708080.
Klient – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez złożenie zamówienia. W przypadku nieukończenia przez osobę fizyczną 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Konsument – osoba fizyczna będąca Klientem korzystającym ze Sklepu Internetowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
Przedsiębiorca – będąca Klientem osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a także osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego , która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia związanego bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Klientem
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Towary – rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Strony – Sprzedający i Klient.
Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem www.ploter-media.pl, poprzez który Klient dokonuje zakupu Towarów.
  
§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami Umów Sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2. Klient przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, oraz jego zaakceptowanie poprzez kliknięcie opcji „akceptuję regulamin”.

3. Wszystkie informacje zawartej na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 
§ 3.

Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:
a) adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, kod pocztowy, miasto w przypadku firmy dodatkowo NIP oraz nazwę firmy.

2. Rejestracja jest bezpłatna i trwa około 1 minuty przy zachowaniu przez osobę dokonującą rejestracji prawidłowo procedury rejestracji.
 
§ 4.

Zamówienie

1. Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym dokonywane są po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.

2. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzu Zamówienia przez Klienta.

4. System sprzedaży internetowej pozwala na złożenie zamówienia z terenu całej Polski.

5. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przed złożeniem Zamówienia należy się zalogować.

6. Logowanie dostępne jest dla osób zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Rejestracja jest bezpłatna, należy postępować zgodnie z § 3.

7. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia otrzymuje ono status "przyjęto". Zamówienie takie trafia do Sklepu Internetowego oraz do historii zamówień Klienta. W historii zamówień gromadzone są informacje o wszystkich Zamówieniach dokonanych przez Klienta, istnieje także możliwość śledzenia aktualnego stanu realizacji Zamówienia.

8. Po odebraniu Zamówienia przez Sklep Internetowy, sprawdzana jest dostępność Towaru. Następnie pracownik Sklepu Internetowego informuje Klienta telefonicznie o dostępności Towaru, potwierdza złożenie Zamówienia i ustala szczegóły oraz sposób jego realizacji.

9. Większość Towarów oferowana w Sklepie Internetowym dostępna jest "od zaraz" z magazynu Sklepu Internetowego w Krakowie. Jednak czasami, zwłaszcza w przypadku Zamówień nietypowego Towaru istnieje konieczność jego sprowadzenia. Wówczas termin realizacji może przedłużyć się o kilka dni, w takim wypadku Klient zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia się terminu Zamówienia.

10. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi ofertę skierowaną do Sprzedającego zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający potwierdza jego otrzymanie. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie w drodze wiadomości elektronicznej e-mail na wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji adres e-mail.

12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej e-mail Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

13. Termin realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze i zależy od dostępności Towaru oraz wybranej przez Klienta formy płatności.
 
§ 5

Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Cena wiąże Sprzedającego od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego.

4. Cena Towaru podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 
§ 6

Płatności

1. Sprzedający na każdy sprzedany Towar wystawia paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić:

a) za pobraniem,
b) przelewem/przedpłatą na konto Sprzedającego
c) w przypadku Klienta mającego status Stałego Odbiorcy przelewem po odbiorze Towaru

3. Płatności w drodze przelewu powinny być dokonane na rachunek bankowy Sprzedającego:

mBank S.A.
77 1140 2017 0000 4002 0872 4512

 
4. Wraz z towarem Klient otrzymuje fakturę VAT, lub paragon za zakupiony Towar.
 
§ 7

Wysyłka

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu Zamówienia.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich. Na terenie administracyjnym Krakowa Towar dostarczany jest bezpłatnie przy zamówieniu brutto powyżej 500 zł. W przypadku niższej kwoty zamówienia doliczany jest koszt dostawy.

4. Koszt wysyłki wyświetla się na pulpicie w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

5. Towar jest dostarczany w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 
7. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
Wszystkie produkty dostępne w ofercie www.ploter-media.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 8

Gwarancja

1. Towary oferowane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją Producenta Towaru. Sprzęt posiadający gwarancję producenta, nie podlega warunkom reklamacyjnym opisanym w niniejszym regulaminie i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określone są na wydruku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. Realizacja gwarancji producenta Towaru odbywa się w autoryzowanych punktach serwisowych producenta na terenie całego kraju. Informacja o autoryzowanych punktach serwisowych znajduje się na wydruku gwarancji oraz na stronie internetowej producenta Towaru.

Szczególne warunki gwarancyjne dla głowic drukujących OCE typ TCS300, TCS500, CW300

Ze względu na brak gwarancji ze strony firmy OCE na głowice drukujące do ploterów TCS300, TCS500, CW300 
nasza firma jako sprzedawca nie udziela gwarancji na te głowice.

Ogólnym powodem nie udzielania gwarancji przez OCE na głowice do ploterów TCS300, TCS500, CW300 jest niemożność weryfikacji stanu urządzenia podczas montażu głowicy.

Mając na uwadze dobro klienta (konsumenta) możemy dobrowolnie udzielić gwarancji na głowice dla poniższych sytuacji.

  1. Gdy po rozpakowaniu hermetycznego foliowego woreczka z głowicą stwierdzona zostanie obecność tuszu w woreczku.
    Głowica będzie miała nadal nienaruszoną oryginalną folię zabezpieczającą dysze. Na stykach nie będzie śladu po montażu głowicy.
  2. Gdy po montażu głowicy w ploterze okaże sie iż głowica nie drukuje, pomimo śladów tuszu od strony dysz "tzw stemplowanie kolorem".

Kupujący wysyła do AKCES głowicę wraz z protokołem gwarancyjnym. 
Gwarancja może być rozpatrywana, jeśli od dnia sprzedaży nie minęło dłużej jak 6 miesięcy dla pkt1 i pkt2.
Dla pkt 2 należy bezwzględnie w protokole gwarancyjnym podać Nr seryjny plotera oraz datę instalacji głowicy.
W przypadku rozbieżności tych danych lub w przypadku stwierdzenia w zapisach głowicy zużycia tuszu świadczącego o użytkowaniu głowicy gwarancja nie będzie uznana.
W obydwu przypadkach należy powołać się na numer dokumentu sprzedaży.

Wprowadzając nowe standardy sprzedaży każdy towar posiada swój unikalny numer związany z numerem produktu i jego datą produkcji, serii, itp.

Wewnętrzne zapisy w pamięci głowic pozwalają na pełną identyfikację i weryfikację zgodności z wysyłanym egzemplarzem.


§ 9

Reklamacje

1. Towar reklamowany musi być zakupiony u Sprzedającego, a zgłaszający powinien podać nr. faktury lub paragonu który potwierdza zakupienie u Sprzedającego reklamowanego Towaru.

2. Reklamowany Towar powinien być oznaczony jako zgłoszenie reklamacyjne, aby Sprzedający mógł nadać zgłoszeniu odpowiedni bieg.

3. Po wysłaniu zgłoszenia pracownik Sprzedającego skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia reklamacji, oraz uzgodnienia formy transportu.

4. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej reklamację. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy, termin reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

5. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar jest przekazywany klientowi osobiście w siedzibie Sprzedającego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
a) Sprzedającego w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady Towaru która wystąpiła bez winy Klienta)
b) Klienta – w przypadku, gdy wada Towaru powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowania tj. z winy Klienta, lub w przypadku, gdy podczas testów Towaru w serwisie wada nie wystąpiła, w tym wypadku Klient zostaje obciążony, także kosztem wysyłki do Sprzedawcy

6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.
 
§ 10

Odstąpienie od umowy
 
Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34
ust. 2 i art. 35.


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Niniejsze prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży Konsumentowi - osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AKCES Mariusz Modesan
ul. Pod Fortem 2C/LU5
31-302 Kraków
NIP: 679-221-73-03

Ja ........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................................................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru...........................................

Imię i nazwisko.....................................................................
Adres...................................................................................
Podpis..............................................(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data.................................................

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona i przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Konsumenta faktura korygująca.
 
Brak możliwości odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli firma AKCES wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
2)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi firma AKCES nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 
§ 11

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający.

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną w procesie rejestracji podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa polityka prywatności.

5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.

6. Sprzedający udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane powyżej jedynie za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej klauzuli.
 
§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie gromadzone dane Klientów przeznaczone są wyłącznie do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych. Klient decyduje także czy chce otrzymywać biuletyn informacyjny z naszej strony www.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 

3. Niniejszy regulamin wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.


4. W przypadku sporów wynikłych z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sądem właściwym do ich rozpatrywania jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu